Innovasjon, finansiering og start-up

Dette essayet diskuterer ulike problemtyper i cyber og hvilke verktøy vi har til å adressere disse. Essensen av informasjonssikkerhet er risikoer og tiltak: Vi identifiserer og vurderer førstnevnte, og hvis risikoen er uakseptabel så kontrollerer vi den med sistnevnte. Alt er risikoer og tiltak, men må vi egentlig berettige alle…

I work with risk management in information security. While I am not *that* interested in laws and regulations, they are an important part of the risk landscape. I gave a lecture on the GDPR last week where I dug into the violations and fines issued thus far from the risk…

I vår/sommer 2020 var jeg coach for det ene Norske laget som deltok i Cyber 9/12 student challenge. Dette er en årlig konkurranse i sikkerhetsledelse og rådgivning for universitet og høgskolestudenter. Konkurransen går vanligvis av stabelen i Geneve, men pga årets corona-pandemi ble den gjennomført over Zoom.

The Norwegian Cyber Chiefs! Foto: Merete Nyheim, NTNU

Les artikkelen på digi.no

Gaute Wangen

I write about my work, research, and interests. Co-founder and inventor at Diri AS. Ph.D. risk management and assistant professor in information security.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store